Zobraziť štandardnú verziu stránky

Oznámenie o zámere prenajať majetok

04.02.2020
Oznamy

Oznámenie

o zámere prenajať majetok Trnavského samosprávneho kraja,

ktorý je v správe Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave


Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1 , 918 20 Trnava

(ďalej len vyhlasovateľ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer prenajať časť nebytového priestoru - formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu je:

Prenechanie nebytového priestoru /časť vestibulu/ do nájmu za účelom umiestnenia nápojového automatu. Uchádzač o jeho prevádzkovanie predloží ponuku na výšku poplatku za prenájom priestoru na umiestnenie automatu, počet kusov automatov a uvedie podmienku na pripojenie do elektrickej siete a na pripojenie vody. Termín obhliadky si môže uchádzač dohodnúť v pracovné dni telefonicky.

Podmienky nájmu:

1.     Kritérium na výber víťazného návrhu je najvyššia ponúknutá cena za prenájom.

2.     Doba nájmu: na 1 rok.

3.     Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu.

4.     Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 14. 02. 2020 do 09.00 hod. Ponuku treba predložiť na sekretariáte, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa.

5.     Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu.

6.     Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

7.     Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu /list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu/ priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Lýdia Pauerová, 033/551 17 82, e-mail: pauerova.lydia@zupa-tt.sk.

8.     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).

9.     Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov trojčlennú komisiu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov.

V Trnave 04. 02. 2020                                                                         

 Ing. Pavol Tomašovič, riaditeľ KJF v Trnave

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?