icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

V zmysle zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 a v súlade s čl. 2 Zriaďovacej listiny Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave vydanej 1. apríla 2002 Trnavským samosprávnym krajom v znení neskorších dodatkov vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej len „KaVP“).

Knižničný poriadok

Článok 1. Všeobecné ustanovenia

(1)        Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť.

(2)        Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej len „knižnica“) je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá je kultúrnou, vzdelávacou inštitúciou zameranou na poskytovanie knižničných, bibliografických a informačných služieb jednotlivcom a organizáciám.

(3)        Zriaďovateľom knižnice je Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „samosprávny kraj“).

(4)        Zariadenie knižnice a knižničné fondy sú majetkom samosprávneho kraja, ktorý bol knižnici zverený do správy na plnenie vymedzeného predmetu poslania. Každý používateľ služieb knižnice je povinný tento majetok chrániť a nesmie ho poškodzovať.

(5)        Knižnica plní funkciu regionálnej knižnice s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec a verejnej mestskej knižnice pre mesto Trnava a funkciu regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou. Koordinuje, metodicky a poradensky usmerňuje ostatné regionálne a verejné knižnice v samosprávnom kraji.

Článok 2. Úlohy knižnice

(1)        Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedecko-výskumných a vzdelávacích potrieb používateľov, podporuje ich celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. 

(2)        Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných zdrojov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov.

(3)        Knižničný dokument je samostatne odborne evidovaná, spracovaná, uchovávaná, ochraňovaná a sprístupňovaná jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jeho obsah a formu. Knižničným dokumentom je aj samostatný digitálny dokument, ktorým je elektronická kniha alebo elektronická periodická publikácia, ktorý zdigitalizovala knižnica alebo tento dokument získala v digitálnej forme prostredníctvom trvalého prístupového práva.

(4)        Knižničný fond je súbor všetkých knižničných dokumentov, účelovo vybraných, sústavne doplňovaných, uchovávaných, ochraňovaných a sprístupňovaných používateľovi.

Knižničný fond tvorí:

       a)     primárny fond: knihy, periodiká, zvukové dokumenty, zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých, hudobniny, mapy a elektronické dokumenty,

       b)     sekundárny fond: online katalóg, pomocné katalógy, databázy, bibliografie. 

Článok 3. Pôsobnosť Knižničného poriadku

(1)       Knižničný poriadok knižnice, ktorého súčasťou je aj Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.

(2)       Knižničný poriadok knižnice sa vzťahuje na pracoviská knižnice, ktoré poskytujú služby používateľom. Knižnica poskytuje svoje služby na týchto pracoviskách:

  • hlavná budova na Rázusovej ul. č. 1
  •  útvar výpožičných služieb
  •  útvar referenčných služieb
  • záhradná čitáreň
  • hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Trnavského č. 5
  • pobočka Prednádražie, Mozartova ul. č. 10
  • pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého č. 21 
Článok 4. Služby knižnice

(1)        Knižnica poskytuje služby v súlade s Ústavou SR a Manifestom UNESCO o verejných knižniciach. Dodržiava princíp rovnosti poskytovania knižničných služieb všetkým záujemcom bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, náboženstvo, politickú orientáciu, jazyk alebo spoločenské postavenie. 

(2)        Knižnično-informačné služby sú výkony odborných činností založené na využívaní knižničných fondov a elektronickej zbierky s cieľom uspokojovať informačné potreby, požiadavky a záujmy používateľov. Knižnično-informačné služby sa poskytujú v priestoroch knižnice alebo prostredníctvom internetu.

(3)        Knižnica je povinná poskytovať knižnično-informačné služby v súlade so svojím zameraním a špecializáciou a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť všetkým používateľom rovnaký prístup ku knižnično-informačným službám.

(4)        Právo využívať knižničné služby má:

        a)     registrovaný používateľ, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu, vydaného na základe vyplnenia prihlášky za používateľa, po preukázaní sa platným dokladom totožnosti (viď článok 6 ods. 1 písm. b) a zaplatení členského poplatku. Čitateľský preukaz sa vydáva na 365 dní a po uplynutí tejto doby je potrebné obnovenie členstva,

        b)     jednodňový používateľ na základe poplatku za jednorazový vstup.

(5)        Podmienky registrácie, práva a povinnosti používateľov upravuje článok 5 a 7. Za registráciu sa platí ročné zápisné (členský poplatok).

(6)        Knižnično-informačné služby sú:

        a)     výpožičky knižničných dokumentov v knižnici, výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice a prístup ku knižničnému katalógu,

        b)     základné elektronické služby, najmä prístup k elektronickému katalógu knižnice, webovému sídlu knižnice, prezeranie voľných internetových zdrojov v knižnici a sprístupnenie elektronickej zbierky v knižnici,

        c)     poskytovanie ústnych bibliografických informácií, ústnych faktografických informácií a ústnych referenčných informácií,

        d)     poskytovanie písomných bibliografických informácií, faktografických informácií a referenčných informácií, poskytovanie objednaných písomných rešeršných služieb, poskytovanie reprografických služieb z knižničného fondu v zmysle autorského zákona[1],

        e)     špeciálne elektronické služby poskytované knižnicou, najmä vo forme prístupu k elektronickej zbierke mimo knižnice, zabezpečenie elektronického dodávania dokumentov, elektronických referenčných služieb, elektronických rešeršných služieb, poskytovanie inštruktáží používateľom k elektronickým službám a zabezpečenie prístupu na internet,

        f)      medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba,

        g)     vydávanie publikácií,

        h)     organizovanie kultúrnych podujatí, výchovno-vzdelávacích podujatí a kurzov.

(7)        Iné služby knižnice:

        a)     rezervácia dokumentu,

        b)     knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom,

        c)     konzultácie k informačným zdrojom na záverečné práce,

        d)     „Napíšte nám“ – on-line služba prostredníctvom webovej stránky knižnice,

        e)     vrátenie knižničných dokumentov prostredníctvom biblioboxu,

        f)      požičanie a vrátenie knižničných dokumentov prostredníctvom samoobslužného pultu,

        g)      požičanie a vrátenie knižničných dokumentov prostredníctvom bezplatnej donáškovej služby v rámci mesta Trnava, ktorá je určená pre zdravotne znevýhodnených používateľov a držiteľov preukazu ŤZP s platným čitateľským preukazom (okrem tých, ktorí majú infekčné ochorenie, resp. nariadenú karanténu) a ktorú možno využiť raz mesačne. 

(8)        Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom v zmysle Občianskeho zákonníka[2].

 (9)        Návštevníci knižnice bez ohľadu na to, či sú registrovanými používateľmi knižnice, sa môžu zúčastňovať podujatí organizovaných knižnicou pre verejnosť, resp. inými organizátormi v priestoroch knižnice, pričom sú povinní rešpektovať pravidlá knižnice.

(10)        V knižnici možno pracovať ako dobrovoľník na základe Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti[3].

(11)        V knižnici nie je dovolené vykonávať verejné zbierky, ankety, predaj tovaru a služieb, umiestňovať reklamy, natáčať videonahrávky a zhotovovať fotografie bez povolenia riaditeľa alebo jeho zástupcu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] § 48 zákona NR SR č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

[2] § 488 zákona NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

[3] § 6 zákona NR SR č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 5. Používatelia knižnice

(1)        Používateľom služieb knižnice sa môže stať:

                a)     fyzická osoba - individuálny používateľ,

                b)     právnická osoba - inštitucionálny používateľ. 

(2)        Používateľ je príjemcom knižnično-informačných služieb. Aktívny používateľ je registrovaný používateľ, ktorý si požičiava knižničné dokumenty alebo využíva knižnično-informačné služby.

(3)        Používateľom knižnice sa môže stať: 

                a)     každý občan Slovenskej republiky,

                b)     príslušník iného štátu, ak má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike,

                c)     právnická osoba, ktorá je zastúpená konkrétnou kontaktnou osobou.

(4)        Záujemca sa stane používateľom knižnice zaregistrovaním v databáze používateľov a vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto KaVP. Používateľom do 15 rokov sa vystaví čitateľský preukaz po predložení podpísanej prihlášky rodičmi, resp. zákonným zástupcom.

(5)        Podpísaním prihlášky používateľ potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov a vyhlasuje, že pozná KaVP a zaväzuje sa dodržiavať všetky jeho ustanovenia.

 (6)        Používateľom knižnice sa stáva záujemca, ktorý písomne, elektronicky alebo telefonicky požiada knižnicu o niektorú z poskytovaných služieb. Používateľom sa stáva záujemca, ktorý v knižnici osobne požiada o jednorazovú službu.

 (7)        Členstvo v knižnici zaniká:

                a)     odhlásením používateľa,

                b)     neobnovením členstva používateľom,

                c)     úmrtím používateľa,

                d)     zrušením členstva za opakované porušenie KaVP.

Článok 6. Čitateľský preukaz

(1)        Čitateľský preukaz (ďalej len „preukaz“) sa vystavuje po vyplnení prihlášky a zaplatení registračného poplatku pre:

        a)     používateľa vo veku do 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu (svoj súhlas s členstvom a prevzatie záväzkoprávnej zodpovednosti potvrdí zákonný zástupca podpisom na prihláške používateľa).

Zákonný zástupca je zodpovedný za používateľa do veku 15 rokov. Podpisom prihlášky súhlasí so všetkými ustanoveniami KaVP a preberá aj finančné pohľadávky za svoje dieťa. V mimoriadnych prípadoch (pri podujatiach knižnice) zodpovednosť môže prevziať knižnica na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu. V prípade organizovaných podujatí na pôde knižnice nesie zodpovednosť sprevádzajúca osoba (pedagogický pracovník a i.),

        b)     každého občana Slovenskej republiky nad 15 rokov. Svoju totožnosť pri registrácii musí preukázať platným občianskym preukazom, nemožno ho nahradiť nijakým iným dokladom ani fotokópiou dokladu. Pri uplatňovaní zľavneného členského poplatku predloží občan príslušný doklad,

        c)     príslušníka iného štátu, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike – čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení cestovného pasu alebo identifikačnej karty (u cudzincov s dlhodobým pobytom) s oprávnením využívať dokumenty knižnice len prezenčne. Po predložení dokladu o prechodnom bydlisku na území SR mu môžu byť poskytnuté aj absenčné výpožičné služby,

        d)     právnickú osobu. 

(2)        Registrácia používateľa je podmienená poskytnutím osobných údajov používateľa. Rozsah osobných údajov, ktoré je knižnica oprávnená spracúvať na účel poskytovania knižnično-informačných služieb upravuje § 18 zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach. V prípade neposkytnutia potrebných osobných údajov nemôže knižnica vykonať registráciu používateľa.

 (3)        Pre využívanie knižnično-informačných služieb oddelenia pre nevidiacich sa používateľom môže stať každý nevidiaci, slabozraký a občan s iným zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného dokladu totožnosti a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov:

        a)     preukaz ŤZP, ŤZP/S,

        b)     členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých,

        c)     u inak zdravotne postihnutých je povinný doklad: odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice.

 (4)        Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje používateľa k vstupu do knižnice k využívaniu jej služieb. Vydáva sa na dobu jedného roka plynúceho od dátumu prihlásenia. Platnosť preukazu je potrebné po uplynutí uvedenej doby obnoviť.

(5)        Za registráciu a vystavenie čitateľského preukazu platí používateľ poplatok uvedený v cenníku KaVP. V záujme propagácie knižnice môže riaditeľ knižnice schváliť na presne vymedzený čas bezplatnú registráciu používateľov, alebo bezplatné predĺženie členstva. 

 (6)        Používateľ sa môže zaregistrovať iba osobne v útvare výpožičných služieb, kde mu bude vystavený preukaz, alebo on-line predregistráciou, ktorú následne knižnica potvrdí a dokončí podľa článku 6 pri osobnej návšteve čitateľa v knižnici. Preukaz ho oprávňuje využívať služby v centrálnej budove a v dislokovaných pracoviskách.

(7)        Čitateľský preukaz je neprenosný. V prípade závažného dôvodu môže knižnica povoliť požičanie dokumentov na základe písomného splnomocnenia používateľa s uvedením mena, adresy, čísla dokladu totožnosti a podpisu držiteľa čitateľského preukazu a splnomocnenej osoby, a to aj v prípade, ak ide o rodinného príslušníka.

(8)        Držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie. Knižnica má právo vyžiadať si od používateľa knižnice doklad totožnosti na overenie totožnosti. Má taktiež právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol evidentne zneužitý inou osobou.

(9)        Držiteľ preukazu je povinný ihneď ohlásiť knižnici prípadnú stratu čitateľského preukazu. Za vystavenie duplikátu preukazu sa platí poplatok podľa cenníka, ktorý je prílohou tohto KaVP.

(10)        Používateľ knižnice je povinný do 15 dní oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska, vydanie nového dokladu totožnosti. Každú zmenu musí doložiť dokladom totožnosti.

(11)        Rodinný preukaz je určený príslušníkom rodiny, ktorí majú rovnakú adresu bydliska. Týka sa detí, rodičov aj starých rodičov a partnerov. Cena rodinného preukazu je uvedená v aktuálnom cenníku knižnice (bez ohľadu na počet členov domácnosti). Stanovený ročný poplatok zaplatí jeden dospelý člen, ostatní členovia domácnosti získavajú členské zadarmo. Každý člen domácnosti získava vlastný čitateľský preukaz.

Článok 7. Práva a povinnosti používateľa knižnice

(1)        Používateľ má právo využívať všetky služby knižnice.

 (2)        Používateľ a návštevník knižnice sa môže pohybovať v priestoroch prístupných verejnosti, nie je oprávnený vstupovať do skladov, služobných a prevádzkových priestorov knižnice.

 (3)        Používateľ služieb knižnice je povinný:

                a)     oboznámiť sa a dodržiavať ustanovenia KaVP, ako aj pokyny zamestnancov knižnice,

                b)     podriadiť sa kontrolným opatreniam potrebným na ochranu majetku knižnice,

                c)     vo všetkých priestoroch knižnice zachovávať ticho, poriadok a čistotu, správať sa disciplinovane, nepoškodzovať knižničný fond, inventár ani technické zariadenie,

          d)     dodržiavať zákaz fajčenia, hlasného telefonovania, vnášania bicyklov, elektrokolobežiek, vstupovania na kolieskových korčuliach, vodenia zvierat, konzumovania potravín, alkoholu, omamných a psychotropných látok v priestoroch knižnice, 

                e)     dodržiavať základné hygienické normy,

                f)      nevstupovať do priestoru knižnice pod vplyvom omamných a psychotropných látok,

                g)     pri vstupe do knižnice si odkladať tašky a kabáty na určené miesta.

(4)        Ak používateľ tieto povinnosti poruší, môže byť dočasne alebo trvalo zbavený práva využívať služby knižnice. 

(5)        Používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou a používateľovi, v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytuje, knižnica dokumenty nepožičiava.

(6)        Knižnica neposkytne služby osobám, ktoré zreteľne javia známky požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok. 

(7) Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby možno odoprieť používateľovi aj z hygienických dôvodov, napr. pre mimoriadne znečistený odev a zápach, ktoré takýmto spôsobom obmedzujú ostatných používateľov.

Článok 8. Ochrana osobných údajov

(1)        Spracovanie osobných údajov je realizované v súlade s platnými legislatívnymi dokumentmi SR a EÚ – zákonom NR SR č.18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

(2)        Legislatívnym rámcom pre spracovanie osobných údajov používateľov knižnice je zákon NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, ktorý v § 18 Práva knižnice určuje rozsah spracovania osobných údajov.

 (3)       Povinné údaje pre registrovanie používateľa sú: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti

 (4)      Nepovinné údaje sú: email, telefónne číslo, údaje pre poskytnutie zľavy pri registrácii (senior nad 60 rokov, dôchodca nad 70 rokov, držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP/S, nezamestnaný).    

 (5)        Povinné údaje zákonného zástupcu sú: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska. Nepovinné údaje zákonného zástupcu sú: email, telefónne číslo.

 (6)        Po skončení členstva, vyrovnaní záväzkov voči knižnici a po splnení zákonom daného účelu štatistického vykazovania sú osobné údaje v databáze zlikvidované najneskôr do 24 mesiacov od skončenia členstva alebo i skôr na základe písomnej žiadosti používateľa.

Likvidácia sa uskutočňuje:

                a)     skartovaním prihlášky a iných fyzických dokumentov,

                b)     anonymizáciou osobných údajov v počítačovej databáze,

                c)     anonymizované údaje sú ďalej používané len pre štatistické účely bez väzby na konkrétneho používateľa.

(7)        Používateľ má právo požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré knižnica spracováva. V prípade pochybnosti o spracovaní a uchovávaní svojich osobných údajov môže požiadať o vysvetlenie, resp. nápravu zisteného stavu (opravou, doplnením, obmedzením spracovania alebo likvidáciou osobných údajov), a to osobne alebo písomne na adresu knižnice. V prípade nulových podlžností voči knižnici a na základe písomného požiadania knižnica zlikviduje osobné údaje používateľa ihneď po schválení žiadosti.

 (8)        Počas vybraných kultúrnych a vzdelávacích podujatí knižnica zhotovuje fotodokumentáciu a videodokumentáciu na dokumentačné a archívne účely a za účelom pozitívnej propagácie knižnice. Pokiaľ si účastník podujatia nepraje byť zaznamenaný v tejto dokumentácii, oznámi túto skutočnosť knižnici pred začiatkom podujatia. Komplexná informácia o ochrane osobných údajov je zverejnená na webovej stránke prevádzkovateľa www.kniznicatrnava.sk a v tlačenej forme je dostupná vo všetkých oddeleniach poskytujúcich služby návštevníkom knižnice. 

 (9)        Prístup k osobným údajom majú iba tí zamestnanci knižnice, od ktorých to vyžaduje plnenie pracovných úloh. O zistených údajoch sú povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zaniknutí pracovného pomeru.

Článok 9. Sťažnosti, návrhy, podnety

(1)        Podnety, návrhy a pripomienky k práci knižnice, ako aj návrhy na doplnenie knižničného fondu môže používateľ podávať osobne v priestoroch knižnice, písomnou formou na poštovej adrese knižnice alebo elektronickou formou. Na tento účel slúži tiež schránka umiestnená na medziposchodí vedľa hlavnej nástenky.

(2)        Sťažnosti môže používateľ podávať v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov na sekretariáte riaditeľa knižnice.

Výpožičný poriadok

Článok 10. Zásady vypožičiavania knižničných jednotiek

Výpožičný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom upravuje vzťahy medzi knižnicou a používateľom služieb knižnice. Stanovuje podmienky a spôsob vypožičiavania jednotlivých druhov dokumentov, výpožičnú lehotu, poplatky za služby a sankcie za nedodržanie výpožičného poriadku. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

(1)        Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú v správe knižnice, resp. dokumentov iných organizácií, ktoré sú dočasne deponované a sprístupňované knižnicou, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah[4].

(2)        O sprístupňovaní dokumentov rozhoduje knižnica v súlade so svojím zameraním, úlohami a požiadavkami ochrany knižničného fondu.

(3)        Používateľom do 15 rokov je možné zapožičať knižničné dokumenty iba z fondov pre deti a mládež. V prípade, že je žiadaný dokument v oddelení pre deti požičaný, môžu si ho požičať z iného oddelenia.

(4)        Knižničné dokumenty sa požičiavajú:

                a)     absenčne (mimo priestorov knižnice),

                b)     prezenčne - počas výpožičného času v priestoroch knižnice, vo všetkých výpožičných miestach.

(5)        Pri prezenčnej výpožičke je používateľ povinný vypísať prezenčný lístok o vypožičaných dokumentoch.

(6)        Používateľ si môže absenčne vypožičať knižničné dokumenty s výnimkou knižničných dokumentov študovne, príručných knižníc, zvukových dokumentov, audiovizuálnych dokumentov, hier pre deti a aktuálnych periodík. Staršie čísla novín a časopisov z čitárne je možné si vypožičať aj absenčne na dobu 1 týždňa s výnimkou archivovaných dokumentov v študovni.

(7)        Knižničné dokumenty zo skladu povinného výtlačku knižnica sprístupňuje výlučne na prezenčné štúdium. Požiadavka bude vybavená nasledujúci pracovný deň po vyplnení žiadanky na výpožičku povinného výtlačku. Do pracovných dní sa neráta sobota.

(8)        Vynášanie knižničných dokumentov nevypožičaných cez knižnično-informačný systém mimo knižnice je zakázané.

(9)        Vypožičiavanie zvukových dokumentov je možné len registrovanému nevidiacemu, slabozrakému a inak zdravotne postihnutému používateľovi, v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení dokladu totožnosti a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov:

                a)     preukaz ŤZP, ŤZP/S,

                b)     členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých,

                c)     u inak zdravotne postihnutých je povinný doklad: odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice.

Tieto služby poskytuje knižnica na základe Zmluvy o poskytovaní knižnično-informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom uzatvorenej so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, sú dostupné v oddelení pre nevidiacich v hlavnej budove a v hudobnom oddelení. Služby sú absenčné, výpožičná lehota zvukových kníh je 30 dní.

(10)        Hudobné CD dokumenty, gramoplatne, videokazety sú sprístupňované v hudobnom oddelení. Požičiavajú sa výlučne prezenčne.

(11)        Tlačený výpis konta používateľa s aktuálnymi výpožičkami a dátumom vrátenia sa poskytuje len na požiadanie používateľa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4] § 488 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Článok 11. Rezervovanie vypožičaného dokumentu

(1)        Knižničné dokumenty, ktoré sú vypožičané, môže knižnica na požiadanie rezervovať jednotlivým žiadateľom podľa poradia, v akom o rezerváciu požiadali. Knižnica upovedomí používateľa o vrátení rezervovaného knižničného dokumentu písomne, telefonicky alebo elektronicky. Žiadateľ je povinný si ho vyzdvihnúť do 10 dní od odoslania oznamu. Ak tak neurobí, knižničný dokument knižnica vypožičia ďalšiemu používateľovi.

(2)        Po prevzatí dokumentu používateľ uhradí poplatok za oznámenie o rezervácii (viď Cenník služieb).

(3)        V prípade nevyzdvihnutia rezervovaného dokumentu sa poplatok za oznámenie o rezervácii, ako aj sankčný poplatok za nevyzdvihnutie dokumentu stáva dlhom používateľa voči knižnici. Dlh je používateľ povinný uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice.

(4)        O rezerváciu môže používateľ požiadať:

                a)     pri osobnej návšteve knižnice - doba dĺžky rezervácie dokumentu dohodou,

                b)     elektronicky, cez svoje konto - doba požiadavky na rezerváciu 90 dní. Po uplynutí tejto lehoty rezervácia dokumentu zaniká. Jej predĺženie cez on-line konto používateľa nie je možné.

(5)        Rezervovať nie je možné dokumenty, ktoré sú dostupné.

(6)        Pokiaľ si používateľ nevyzdvihne rezervované dokumenty pri návšteve knižnice, pracovník knižnice mu môže rezervácie zrušiť.

Článok 12. Počet vypožičaných dokumentov

(1)        Knižnica má právo regulovať počet naraz absenčne vypožičaných knižničných dokumentov.

(2)        Používateľ môže mať na svojom konte vypožičané knihy v počte najviac:

                a)     deti 10 kníh, z toho max. 2 spoločenské hry,

                b)     dospelí 20 kníh, z toho max. 2 spoločenské hry,

                c)     študenti 25 kníh, z toho max. 2 spoločenské hry.

(3)        V prípade periodík je počet absenčných výpožičiek obmedzený na 20 ks. 

Článok 13. Výpožičná lehota knižničných dokumentov

(1)        Výpožičná lehota pri požičiavaní mimo knižnicu (absenčne) sa vzťahuje na každý dokument zvlášť nasledovne:

                a)     knihy, zvukové dokumenty pre nevidiacich, skriptá, učebnice, spoločenské hry – 30 dní,

                b)     neviazané periodiká – 7 dní.

(2)      Výpožičnú lehotu si môže používateľ predĺžiť sám prostredníctvom svojho online konta na internetovej stránke knižnice, alebo požiadať o predĺženie osobne v knižnici, telefonicky alebo e-mailom.

(3)        Predĺženie treba uskutočniť pred uplynutím výpožičnej lehoty.

(4)        Dokument nie je možné predĺžiť v prípade, že:

                a)     dokument je rezervovaný iným používateľom, 

                b)     používateľovi do obdobia 1 mesiaca končí platnosť registrácie alebo už skončila,

                c)     používateľ prekročil výpožičnú lehotu na dokument,

                d)     výpožičná lehota bola predĺžená trikrát po sebe.

(5)        Pokiaľ používateľ poskytne knižnici svoju e-mailovú adresu, môže mu byť zaslaná informácia o blížiacom sa termíne ukončenia výpožičnej lehoty, tzv. pripomienka a informácia o blížiacom sa termíne ukončenia platnosti registrácie v knižnici. Táto služba je generovaná automaticky knižničným systémom.

Knižnica nezasiela upozornenia o blížiacom sa prekročení výpožičnej lehoty v inej ako v elektronickej forme.

(6)        Ak používateľ nedodrží stanovenú výpožičnú lehotu, účtuje mu knižnica[5] sankčné poplatky za jej nedodržanie (viď Cenník služieb).

Po prekročení výpožičnej lehoty je uložený používateľovi sankčný poplatok podľa cenníka za každý dokument a každý deň oneskorenia (viď Cenník služieb).

(7)        Po 100 dňoch od uplynutia termínu na vrátenie dokumentov knižnica posiela používateľovi písomne riaditeľskú upomienku. Jej hodnota (viď Cenník služieb) sa pripočítava k celkovej sume poplatkov za oneskorené vrátenie.

(8)        Knižnica nezodpovedá za prípadné nedoručenie písomnej upomienky alebo elektronickej pripomienky z dôvodu nefunkčnosti e-mailovej schránky používateľa, prípadne za technické problémy na strane jej administrátora, nedoručiteľnosti a iných dôvodov.

(9)        V prípade neuhradenia dlžnej sumy za sankčné poplatky má knižnica právo zablokovať používateľovi všetky služby, pokiaľ používateľ neuhradí všetky záväzky voči knižnici. Dlžnú sumu je používateľ povinný uhradiť najneskôr pri nasledujúcej návšteve knižnice.

(10)        Ak používateľ ani po riaditeľskej upomienke nevráti vypožičané knižničné dokumenty, alebo neuhradí vzniknutú škodu, bude ich knižnica vymáhať súdnou cestou. U používateľov do 15 rokov tento záväzkovoprávny vzťah prechádza na ich zákonných zástupcov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[5] § 544 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Článok 14. Zodpovednosť používateľa za vypožičaný knižničný dokument

(1)        Používateľ osobne zodpovedá za vypožičané knižničné dokumenty. Je povinný vrátiť ich v takom stave, v akom ich prevzal. Je neprípustné podčiarkovanie textu, písanie poznámok do dokumentov, poškodzovanie kódov a pod. Pri vypožičiavaní si všetky dokumenty prezrie, poškodenie ihneď nahlási. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia knižničného dokumentu. 

(2)        Používateľ môže vypožičaný knižničný dokument vrátiť i poštou, musí ho však dôkladne zabaliť a poslať ako doporučenú alebo poistenú zásielku. Za dokument zodpovedá až do chvíle, kým ho prevezme knižnica. O tom, či boli knihy doručené v poriadku, sa informuje sám používateľ. Zároveň je povinný uhradiť aj prípadné sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty a poškodenie knižničného dokumentu. 

Článok 15. Straty a náhrady

Používateľ je povinný oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu knižničného dokumentu.

(1)        Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka[6] môže knižnica žiadať od používateľa, aby škodu nahradil jedným z týchto spôsobov:

        a)     identickým titulom, prípadne novším vydaním toho istého titulu po schválení príslušným zamestnancom knižnice,

        b)     náhradou iným dokumentom po dohode s príslušným zamestnancom knižnice,

        c)     finančnou náhradou podľa aktuálnej smernice: Výška finančnej náhrady za knihy a iné dokumenty.

(2)        Vo všetkých prípadoch je používateľ povinný zaplatiť manipulačný poplatok za náhradné knihovnícke spracovanie podľa cenníka služieb.

(3)        Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých poplatkov si knižnica vyhradzuje právo pozastaviť používateľovi poskytovanie všetkých služieb.

(4)        Zmena cenníka za sankčné poplatky a za špeciálne knižnično-informačné služby nadobúda platnosť dňom jeho aktualizácie pre všetky platby.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[6] § 440 a § 442 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Článok 16. Výpožičný poriadok medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby

(1)        Medziknižničná výpožičná služba (ďalej len „MVS“) je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky. Ak sa používateľom žiadaný knižničný dokument nenachádza vo fonde knižnice, knižnica môže pre svojho registrovaného používateľa sprostredkovať vypožičanie formou MVS z inej knižnice v Slovenskej republike.

(2)        V prípade, že knižnica žiadaný dokument vlastní, ale v danej chvíli je požičaný, o výpožičku MVS používateľ žiadať nemôže.

(3)        Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (ďalej len „MMVS“) je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice mimo územia Slovenskej republiky. V prípade, že používateľ žiada knižničný dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, môže knižnica sprostredkovať vypožičanie knižničného dokumentu zo zahraničia. Pri výpožičke sa postupuje podľa právneho poriadku zasielajúcej krajiny.

(4)        MVS a MMVS sprostredkúva útvar referenčných služieb. Registrovaný používateľ môže o službu požiadať osobne pri návšteve študovne prostredníctvom žiadanky MVS, alebo prostredníctvom online žiadanky, kde uvedie potrebné údaje o dokumente a osobne potvrdí a zaplatí základný poplatok na úhradu nevyhnutných nákladov knižnice spojených s touto službou (viď Cenník služieb).

(5)        Pri výpožičkách MVS a MMVS sú knižnica a používateľ povinní dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica.

(6)        Objednané dokumenty si používateľ vyzdvihne v študovni po oznámení, ktoré knižnica zašle elektronickou formou na adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Zároveň zaplatí náklady na poštovné (podľa cenníka Slovenskej pošty, a. s.) a balné (viď Cenník služieb).

(7)        Požičaný dokument je po zaslaní oznámenia o jeho dostupnosti v knižnici odložený pre používateľa po celú dobu, ktorú určuje požičiavajúca knižnica.

(8)        Výpožičnú lehotu dokumentu stanovuje požičiavajúca knižnica. Najneskôr 5 dní pred ukončením výpožičnej lehoty môže používateľ požiadať o predĺženie (osobne, e-mailom alebo telefonicky). Ak nie je možné dokument predĺžiť, treba knihu do stanovenej lehoty vrátiť.

(9)        Ak si používateľ knihu objedná a nevyzdvihne, vzniká mu voči knižnici dlh v takej výške, aká by bola účtovaná v prípade zrealizovania služby. Dlh sa pripočíta na jeho čitateľské konto.

(10)        Používateľ svojím podpisom na potvrdenke o výpožičke preberá zodpovednosť za vypožičaný dokument MVS, za jeho stratu, poškodenie a pod. Náklady spojené s poškodením, prípadne stratou dokumentu, je používateľ povinný uhradiť. V prípade neuhradenia týchto nákladov si knižnica vyhradzuje právo pozastaviť používateľovi poskytovanie všetkých služieb po celú dobu, pokiaľ sa jeho záväzky voči knižnici nevyrovnajú.

(11)        Pri výpožičkách prostredníctvom MMVS je možné len prezenčné štúdium takto požičaných dokumentov.

Článok 17. Poriadok študovní a čitární

(1)        Vstup do študovní a čitární je povolený len po predložení platného čitateľského preukazu alebo potvrdenia o zaplatení jednorazového vstupu.

(2)        Počet a druh prezenčne vypožičaných dokumentov je používateľ povinný zaznačiť na tlačivo o prezenčných výpožičkách a riadne vyplnené ho odovzdať zamestnancovi knižnice pri svojom odchode.

(3)        Návštevník študovní a čitárne je povinný odložiť si kabát, pokrývku hlavy, aktovku, tašku, dáždnik a pod. na vyhradenom mieste. Za veci odložené mimo vyhradeného miesta knižnica neručí.

(4)        Je zakázané odkladať si vo vyhradenom mieste cennosti (finančnú hotovosť, šperky, foto-prístroje a pod.).

(5)        Návštevník študovní a čitárne smie používať len také pomôcky, ktorými nepoškodí dokumenty alebo inventár študovní a čitárne, ktoré sú nehlučné, ktoré si nevyžadujú zapojenie do elektrickej siete, s výnimkou notebookov. Je zakázané prinášať do študovní a čitárne potraviny a tekutiny. V čitárni je povolené konzumovať nápoje z knižničných automatov.

(6)        Návštevník študovní a čitárne je povinný zachovávať ticho, nevyrušovať iných návštevníkov a dbať na pokyny zamestnancov knižnice.    

(7)        Je zakázané svojvoľne vynášať dokumenty z príručných knižníc do iných priestorov knižnice.

(8)        Návštevník študovní a čitárne má právo používať len jedno študijné miesto.

(9)        Študovne slúžia na prezenčné štúdium. Návštevník študovne má právo využívať:

                a)     knižničné fondy študovne,

                b)     voľne prístupné časopisy a noviny,

                c)     fond regionálnych dokumentov,

                d)     dokumenty z príručných knižníc a z fondu povinného výtlačku,

                e)     dokumenty vypožičané prostredníctvom MMVS,

                f)      technické zariadenia študovne podľa pokynov zamestnancov knižnice,

                g)     audiovizuálne dokumenty, CD nosiče, a pod. podľa pokynov zamestnancov knižnice.

(10)        Návštevník študovní je povinný po ukončení štúdia odovzdať dokumenty zamestnancovi knižnice.

(11)        Návštevník študovní môže požiadať o zhotovenie kópie tlačených dokumentov alebo si vytvoriť digitálnu kópiu časti tlačeného dokumentu (viď cenník) pre vlastné študijné účely, pri dodržiavaní ustanovení autorského zákona[7]. Informácie o postupe pri tejto službe poskytne návštevníkovi zamestnanec knižnice.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[7] § 43 zákona NR SR č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Článok 18. Využívanie služieb internetu

(1)        Prístup k internetu knižnica umožňuje týmito spôsobmi:

                a)     verejný internet na pracovných staniciach inštalovaných v knižnici (ďalej len „verejný internet“),

                b)     Wi-Fi pripojenie k bezdrôtovej sieti knižnice za pomoci vlastných prenosných zariadení používateľov (ďalej len „Wi-Fi pripojenie“).

 (2)        Verejný internet v knižnici slúži na získavanie informácií potrebných pre vzdelávacie a študijné účely pre deti i dospelých. Wi-Fi pripojenie poskytuje používateľom knižnice pripojenie na internet potrebné k samostatnému získavaniu informácií a k štúdiu. 

(3)        Predpokladom využívania internetu v knižnici sú základné znalosti práce s počítačom a predloženie platného čitateľského preukazu.

(4)        Používatelia do 15 rokov majú prístup na internet zabezpečený v oddelení pre deti.

(5)        Deťom slúži internet na vzdelávacie účely, preto majú deti so študijným zámerom prednosť.

(6)        Používatelia si môžu vyhľadané informácie vytlačiť, uložiť na svoj USB kľúč alebo odoslať e-mailom.

(7)        Prístup k internetu je podmienený členstvom v knižnici. Knižnica poskytuje verejný internet svojim používateľom zdarma. Poplatky za tlačené výstupy sú súčasťou cenníka.

(8)        Používatelia internetu v knižnici majú zakázané: 

                a)     prezerať webové stránky, ktoré propagujú násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus,

                b)     sťahovať filmy, hudbu alebo iný obsah, ktorým by došlo k porušeniu autorských práv,

                c)     využívať verejný internet na hry.

(9)        Knižnica si vyhradzuje právo časového obmedzenia prístupu používateľov na verejný internet. Časový prístup pre používateľa je maximálne 45 min. Ak nečakajú ďalší záujemcovia, zamestnanec knižnice môže na požiadanie lehotu predĺžiť.

(10)        Na Wi-Fi pripojenie používateľ používa vlastné prenosné zariadenie, ktoré sa dá pripojiť do bezdrôtovej siete. Počas lehoty použitia služby Wi-Fi sa stáva prenosné zariadenie používateľa súčasťou počítačovej siete knižnice, a preto je používateľ povinný dodržiavať príslušné ustanovenia KaVP knižnice. Pri jeho porušení môže byť služba bezdrôtového prístupu na internet odopretá.

(11)        Pri použití Wi-Fi pripojenia sa vyžaduje autentifikácia používateľa menom a heslom, ktorú používateľovi poskytnú zamestnanci knižnice. Bezdrôtová komunikácia je nešifrovaná. 

Článok 19. Zásady a spôsoby požičiavania elektronických kníh (e-kníh)

(1) Zásady požičiavania elektronických kníh

          a)    Knižnica požičiava  elektronické knihy na základe zmluvy s  poskytovateľom digitalizovaného elektronického obsahu.

         b)     Podmienkou využitia služby požičiavania elektronických kníh je platná registrácia používateľa v knižnici.

         c)     Výpožička elektronickej knihy znamená, že používateľovi sa na určitú dobu sprístupní elektronická kniha bez nutnosti jej zakúpenia.

         d)    Sťahovanie elektronickej knihy je možné cez užívateľský účet u poskytovateľa digitalizovaného elektronického obsahu previazaného s čitateľským kontom v knižnici. U poskytovateľa je potrebná registrácia.

         e)     Požičané elektronické knihy je možné využívať len na osobné účely. Elektronické knihy nie je možné tlačiť. Digitálny obsah spadá pod ochranu autorských práv.


(2) Spôsoby požičiavania elektronických kníh

      (2.1) Požičiavanie z Palmknihy

         a)   na požičiavanie a čítanie elektronických kníh musí mať používateľ čítacie zariadenie s aplikáciou s názvom Palmknihy (App Store, Google Play),

         b)   služba požičiavania elektronických kníh zo spoločnosti Palmknihy je spoplatnená,

         c)   za každú požičanú (stiahnutú) elektronickú knihu sa na čitateľské konto používateľa v knižnici automaticky zapíše poplatok (viď Cenník). Poplatok je možné zaplatiť osobne pri návšteve knižnice,

         d)   používateľ si môže vypožičať maximálne 2 elektronické knihy naraz,

         e)   výpožičná doba ― doba sprístupnenia elektronickej knihy je 31 dní od stihnutia do vlastného čítacieho zariadenia, po uplynutí tohto času sa elektronická kniha automaticky vymaže z užívateľského konta používateľa,

         f)    až po uplynutí výpožičnej doby aktuálne stiahnutých elektronických kníh si môže používateľ vypožičať ďalšie tituly elektronických kníh.

 

     (2.2)  Požičiavanie z digitálnej čitárne detských kníh KUBO CLUB

         a)   na požičiavanie a čítanie elektronických kníh zo spoločnosti KUBO CLUB musí mať používateľ čítacie zariadenie s mobilnou aplikáciou s názvom KUBO (App Store, Google Play ),

         b)   požičiavanie elektronických kníh z digitálnej čitárne detských kníh KUBO CLUB je bezplatné.

Článok 20. Zásady využívania biblioboxu

Knižnica umožňuje používateľom knižničných služieb vrátenie dokumentov prostredníctvom biblioboxov. Používateľ, ktorý sa rozhodne pre vrátenie kníh týmto spôsobom, je povinný dodržať tieto zásady:  

        a)     do biblioboxu možno vrátiť knihy a časopisy požičané v ktoromkoľvek pracovisku Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (hlavná budova, hudobné oddelenie, pobočky knižnice) okrem dokumentov požičaných službou MVS a zvukových kníh,

        b)     knihy vymáhané súdom a riaditeľskou upomienkou do biblioboxu nepatria, treba ich odovzdať osobne v knižnici,

        c)     bibliobox nie je určený na vhadzovanie darovaných kníh,

        d)     dokument sa považuje za vrátený až vtedy, keď sa odpíše z konta používateľa. Dokumenty z konta používateľa budú odpísané do 2 pracovných dní,

       e)    používateľ je povinný skontrolovať si na svojom konte odpísanie kníh a prípadné nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne,

       f)     používateľ je povinný pri najbližšej osobnej návšteve knižnice uhradiť prípadné poplatky za omeškanie,

       g)     dokumenty je potrebné do biblioboxu vkladať šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu,

        i)      je zakázané vhadzovať do biblioboxu nadrozmerné knihy z dôvodu poškodenia kníh alebo biblioboxu,

        j)      knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioboxu. 

článok 21. Zásady používania samoobslužného výpožičného pultu

(1)        Knižnica umožňuje registrovaným používateľom knižnično-výpožičných služieb využiť samoobslužný výpožičný pult.

(2)        Samoobslužný výpožičný pult je k dispozícii vo výpožičných oddeleniach:

  • oddelenie odbornej literatúry
  • oddelenie beletrie a čitáreň
  • oddelenie pre deti

(3)        Používateľ, ktorý sa rozhodne využiť túto službu:

                a)     môže si knižničné dokumenty požičať, resp. vrátiť bez asistencie zamestnanca knižnice,

                b)     musí dodržiavať všetky pravidlá a zásady platného KaVP,

                c)     môže si sám skontrolovať stav svojho konta,

                d)     v prípade blokovania služieb sa môže obrátiť na zamestnanca knižnice,

                e)     po uskutočnení transakcie v samoobslužnom výpožičnom pulte zariadenie vytlačí doklad, ktorým je používateľ informovaný o vypožičaných alebo vrátených dokumentoch.

III. POPLATKY A ÚHRADY

Niektoré služby knižnice sú spoplatnené podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu KaVP knižnice a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Cenník služieb

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)        Výnimky z knižničného poriadku v odôvodnených prípadoch povoľuje riaditeľ knižnice.

(2)        Odo dňa nadobudnutia platnosti tohto KaVP sa ruší platnosť predchádzajúceho KaVP č. 9/2020 zo dňa 1. júla 2020.

(3)        Tento KaVP nadobúda platnosť dňom 16. októbra 2023.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?