icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky

Medziknižničná výpožičná služba

Ak registrovaný používateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice na Slovensku formou medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). Výpožičky sprostredkúva útvar referenčných služieb.

Objednávku MVS môže podať:

  • osobne v knižnici (študovňa)
  • vyplnením formuláru Žiadanka pre čitateľa, ktorý musí podpísať do troch dní priamo v knižnici a uhradením manipulačného poplatku

Ak registrovaný používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, môže knižnica na vyžiadanie sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (MMVS). Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od používateľa úhradu vzniknutých nákladov, ktoré sú uvedené v cenníku služieb a poplatkov knižnice.

Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS sú knižnica i používateľ povinní dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica.

Iným knižniciam sa požičiavajú dokumenty prostredníctvom MVS len za predpokladu, že majú sídlo mimo Trnavy.


Medziknižničná výpožičná služba

Žiadanka o knihu (len pre čitateľov)

Medziknižničná výpožičná služba

Žiadanka o knihu (len pre knižnice)

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?