icon 360
Zobraziť štandardnú verziu stránky
Pomoc verejným knižniciam

Pomoc verejným knižniciam

Ak hľadáte informácie o tom, ako správne viesť verejnú knižnicu alebo ako zlepšiť jej činnosť, ste na správnom mieste.

Okrem týchto informácií sa môžete obrátiť o pomoc a rady na úsek metodiky a koordinácie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave alebo na e-mailovej adrese metodika@kniznicatrnava.sk alebo telefónnom čísle 033/5511782.

Pomôže a poradí vám aj internetové metodické centrum www.obecnakniznica.sk

Ste v Zozname knižníc MK SR?

V súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., vedie Ministerstvo kultúry SR Zoznam knižníc SR.

Podľa § 4 citovaného zákona je zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice povinný oznámiť MK SR zriadenie alebo založenie knižnice a zrušenie knižnice do 60 dní od vzniku týchto skutočností.

Ste v Zozname knižníc  MK SR?
Informácie z knihovníckeho sveta

Informácie z knihovníckeho sveta

Získajte viac informácií pre knižničnú a informačnú teóriu a prax na portáli Info Lib, ktorý spravuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

Navštíviť portál

Vzdelávanie knihovníkov

Odborné časopisy

Čtenář : měsíčník pro knihovny - platforma pre prezentáciu pracovníkov knižníc pred odbornou verejnosťou, jeho súčasťou je sústavné vzdelávanie knihovníkov v ČR

Ikaros - elektronický knihovnícky časopis

Inflow - www.inflow.cz

ITlib : Informačné technológie a knižnice - vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy.

Knižnica - odborné informácie z knižnično-informačného odboru a správy o činnosti slovenských knižníc v uplynulom období

Knižná revue - mesačník o nových knihách, určený čitateľskej verejnosti, ale aj vydavateľom, kníhkupcom a pracovníkom knižníc

Knižničný spravodajca. Časopis pre pracovníkov verejných knižníc Trnavského kraja

Knihovna : knihovnická revue - prináša teoretické štúdie z odboru knihovníctva v Čechách

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?