Zobraziť štandardnú verziu stránky

V zmysle čl. 2 Zriaďovacej listiny Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, vydanej 1. apríla 2002 Trnavským samosprávnym krajom, a Knižničného zákona vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

Knižničný poriadok

Všeobecné ustanovenia
 • Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej len "knižnica") je univerzálnou verejnou knižnicou, je kultúrnou, vzdelávacou inštitúciou zameranou na poskytovanie knižničných, bibliografických a informačných služieb jednotlivcom a organizáciám.
 • Zriaďovateľom knižnice je Trnavský samosprávny kraj.
 • Zariadenie knižnice a knižničné fondy sú majetkom samosprávneho kraja. Každý používateľ služieb knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.
 • Knižnica plní funkciu regionálnej knižnice s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec a verejnej mestskej knižnice pre mesto Trnava. Koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v samosprávnom kraji.
 • Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecnej dostupnosti publikovaných dokumentov v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a Listinou základných občian-skych práv a slobôd.
Úlohy knižnice
 1. Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť.
 2. Knižničný dokument je samostatne odborne evidovaná, spracovaná, uchovávaná, ochraňovaná a sprístupňovaná jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jeho obsah a formu. Knižničným dokumentom je aj samostatný digitálny dokument, ktorým je elektronická kniha alebo elektronická periodická publikácia, ktorý zdigitalizovala knižnica alebo tento dokument získala v digitálnej forme prostredníctvom trvalého prístupového práva. 
 3. Knižničný fond je súbor všetkých knižničných dokumentov, účelovo vybraných, sústavne doplňovaných, uchovávaných, ochraňovaných a sprístupňovaných používateľovi.
 4. Knižničný fond tvorí:
 • primárny fond: knihy, periodiká (noviny a časopisy), zvukové dokumenty (gramoplatne, magnetofónové pásky, zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých, kompaktné disky), CD ROM, dokumenty na počítačových médiách, mapy, normy, regionálne dokumenty, edičné materiály vydané knižnico
 • sekundárny fond: online katalóg, pomocné katalógy, databázy, bibliografie.
Pôsobnosť Knižničného poriadku
 • Knižničný poriadok Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, ktorého súčasťou je aj Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov. 
 • Knižničný poriadok Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa vzťahuje na pracoviská knižnice, ktoré poskytujú služby čitateľom. Knižnica poskytuje svoje služby na týchto pracoviskách: 
 • hlavná budova na Rázusovej ul. č. 1 
 • útvar výpožičných služieb 
 • útvar referenčných služieb
 • hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského č. 5 
 • pobočka Prednádražie pobočka Tulipán
Služby knižnice
 1. Knižnično-informačné služby sú výkony odborných činností založených na využívaní knižničných fondov a elektronickej zbierky s cieľom uspokojovať informačné potreby, požiadavky a záujmy používateľov. Knižnično-informačné služby sa poskytujú v priestoroch knižníc alebo prostredníctvom internetu. 
 2. Knižnica je povinná poskytovať knižnično-informačné služby v súlade so svojím zameraním a špecializáciou a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť všetkým používateľom rovnaký prístup ku knižnično-informačným službám. 
 3. Právo využívať knižničné služby má:
 • registrovaný používateľ, ktorý je držiteľom platného preukazu čitateľa, vydaného na základe vyplnenia prihlášky za čitateľa, po preukázaní sa preukazom totožnosti a zaplatení členského poplatku. Preukaz čitateľa sa vydáva na 365 dní a po uplynutí tejto doby je potrebné preregistrovanie. 
 • jednodňový používateľ na základe jednorazového manipulačného poplatku.
 1. Podmienky registrácie, práva a povinnosti používateľov upravuje článok 5.

Za registráciu sa platí ročné zápisné (členský poplatok). 

 1. Knižnično-informačné služby sú najmä:
 • výpožičky knižničných dokumentov v knižnici, výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice a prístup ku knižničnému katalógu, 
 • základné elektronické služby, najmä prístup k elektronickému katalógu knižnice, webovému sídlu knižnice, prezeranie voľných internetových zdrojov v knižnici a sprístupnenie elektronickej zbierky v knižnici,
 • poskytovanie ústnych bibliografických informácií, ústnych faktografických informácií a ústnych referenčných informácií, 
 • poskytovanie písomných bibliografických informácií, faktografických informácií a referenčných informácií, poskytovanie objednaných písomných rešeršných služieb, poskytovanie reprografických služieb z knižničného fondu,[1]) 
 • špeciálne elektronické služby poskytované knižnicou, najmä vo forme prístupu k elektronickej zbierke mimo knižnice, zabezpečenie elektronického dodávania dokumentov, elektronických referenčných služieb, elektronických rešeršných slu-žieb, poskytovanie inštruktáží používateľom k elektronickým službám a zabezpe-čenie prístupu na internet, 
 • medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba, 
 • vydávanie publikácií, 
 • organizovanie kultúrnych podujatí, výchovno-vzdelávacích podujatí a kurzov.
 1. Iné služby knižnice: 
 • rezervácia dokumentu, 
 • knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom,
 • konzultácie k informačným zdrojom na záverečné práce, 
 • „Napíšte nám“ – on-line služba prostredníctvom webovej stránky knižnice, 
 • vrátenie knižničných dokumentov prostredníctvom biblioboxu.
 1. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.[2]) 
 2. Občania bez ohľadu na to, či sú registrovanými používateľmi knižnice, sa môžu zúčastňovať podujatí organizovaných knižnicou pre verejnosť, resp. inými organizátormi v priestoroch knižnice, pričom sú povinní rešpektovať pravidlá knižnice. 
 3. V knižnici možno pracovať ako dobrovoľník na základe Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, uzatvorenej v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. 
 4. V knižnici nie je dovolené vykonávať verejné zbierky, ankety, predaj tovaru a služieb, umiestňovať reklamy, natáčať videonahrávky bez povolenia riaditeľa, alebo jeho zástupcu.
Používatelia knižnice
 1. Používateľom služieb knižnice sa môže stať:
 • fyzická osoba - individuálny používateľ.
 1. Používateľ je príjemca knižnično-informačných služieb. Aktívny používateľ je registrovaný používateľ, ktorý si počas vykazovacieho obdobia požičiava knižničné dokumenty alebo využíva knižnično-informačné služby.
 2. Používateľom knižnice sa môže stať: 
 • každý občan Slovenskej republiky,
 • príslušník iného štátu, ak má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike,
 • člen rodiny pri rodinnom zápisnom.
 1. Občan sa stane používateľom knižnice zaregistrovaním v databáze čitateľov a vydaním preukazu čitateľa. Podpísaním prihlášky sa čitateľ zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku. Deťom do 15 rokov sa vystaví preukaz po predložení rodičmi, resp. zákonným zástupcom podpísanej prihlášky.
 2. Podpísaním prihlášky používateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov za účelom poskytovania knižnično-informačných služieb. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Používateľom knižnice sa stáva aj občan, ktorý písomne, elektronicky alebo telefonicky požiada knižnicu o niektorú z poskytovaných služieb. Používateľom sa stáva aj občan, ktorý v knižnici osobne požiada o jednorazovú službu.
 4. Členstvo v knižnici zaniká:
 • odhlásením používateľa,
 • neobnovením členstva,
 • zrušením členstva pre porušenie Knižničného a výpožičného poriadku,
 • preukaz je možné odobrať používateľovi aj z hygienických dôvodov
 • úmrtím používateľa.
 1. Používateľ a návštevník knižnice sa môže pohybovať v priestoroch prístupných verejnosti. Nie je oprávnený vstupovať do skladov, služobných a prevádzkových priestorov knižnice.
Preukaz čitateľa
 1. Preukaz čitateľa sa vystavuje po vyplnení prihlášky a zaplatení registračného poplatku:
 • dieťa vo veku do 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu (svoj súhlas s členstvom a prevzatie záväzkoprávnej zodpovednosti potvrdí zákonný zástupca podpisom na prihláške za čitateľa),
 • každý občan Slovenskej republiky nad 15 rokov. Svoju totožnosť pri registrácii musí preukázať platným občianskym preukazom, nemožno ho nahradiť nijakým iným dokladom (jedinou výnimkou je služobný preukaz členov ozbrojených zložiek z povolania). Pri uplatňovaní zľavneného členského poplatku predloží občan príslušný doklad,
 • občan iného štátu, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike – preukaz čitateľa sa vystavuje po predložení cestovného pasu alebo identifikačnej karty (u cudzincov s dlhodobým pobytom) s oprávnením využívať dokumenty knižnice len prezenčne. Po predložení dokladu o prechodnom bydlisku na území SR mu môžu byť poskytnuté aj absenčné výpožičné služby,
 • pri zaplatení rodinného zápisného sa používateľom knižnice stáva každý prihlásený člen rodiny a dostáva vlastný čitateľský preukaz.


 1. Ak fyzická osoba, resp. jej zákonný zástupca, odmietne uviesť v prihláške povinné osobné údaje potrebné na jeho identifikáciu (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, resp. aj prechodného bydliska, ak ho má, a druh a číslo preukazu totožnosti), resp. nedá súhlas na ich používanie v informačnom systéme knižnice, nemôže byť zaregistrovaný ako používateľ knižnice.

      Ak fyzická osoba nemá v občianskom preukaze uvedenú presnú adresu trvalého bydliska (ulica a č. domu), je povinná predložiť potvrdenie z príslušného úradu o prechodnom, resp. trvalom pobyte. V opačnom prípade mu knižnica nemôže poskytnúť absenčné výpožičné služby.


 1. Pre využívanie knižnično-informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým (týka sa oddelenia pre nevidiacich a hudobného oddelenia) sa používateľom môže stať každý nevidiaci, slabozraký a občan s iným zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov:
 • preukaz ŤZP, ŤZP/S,
 • členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých,
 • písomné stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne postihnutých je tento doklad povinný).
 1. Čitateľský preukaz sa vydáva na dobu jedného roka, plynúceho od dátumu prihlásenia. Platnosť preukazu je potrebné každý rok obnoviť. Pre predĺženie platnosti preukazu platia rovnaké podmienky ako v bode 5a.
 2. Za vystavenie čitateľského preukazu platí čitateľ poplatok uvedený v cenníku.
 3. Čitateľ sa môže zaregistrovať iba osobne na ktoromkoľvek výpožičnom mieste, kde mu bude vystavený preukaz. Preukaz ho oprávňuje využívať služby v centrálnej budove, ale aj dislokovaných pracoviskách.
 4. Čitateľský preukaz je neprenosný. V prípade závažného dôvodu môže knihovník povoliť požičanie dokumentov na základe písomného splnomocnenia používateľa s uvedením mena, adresy, čísla občianskeho preukazu a podpisu držiteľa čitateľského preukazu a splnomocnenej osoby, a to aj v prípade, ak ide o rodinného príslušníka.
 5. Držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie. Poverený pracovník knižnice má právo vyžiadať si od používateľa knižnice občiansky preukaz na overenie totožnosti. Má taktiež právo zadržať preukaz čitateľa, ktorý bol evidentne zneužitý inou osobou.
 6. Držiteľ preukazu je povinný ihneď ohlásiť knižnici prípadnú stratu čitateľského preukazu. Za vystavenie duplikátu preukazu sa platí poplatok podľa cenníka, ktorý je prílohou tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
 7. Používateľ knižnice je povinný do 15 dní oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska, vydanie nového preukazu totožnosti. Každú zmenu musí doložiť občianskym preukazom.   
 8. Používateľ služieb knižnice je povinný:
 • oboznámiť sa a dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku, ako aj pokyny zamestnancov knižnice,
 • podriadiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na ochranu majetku knižnice,
 • vo všetkých priestoroch knižnice zachovávať ticho, poriadok a čistotu, správať sa disciplinovane, nepoškodzovať knižničný fond, inventár ani technické zariadenie,
 • dodržiavať zákaz fajčenia, hlasného telefonovania, vnášania bicyklov, vstupovania na kolieskových korčuliach, vodiť zvieratá, konzumovať potraviny a alkohol v priestoroch knižnice,
 • pri vstupe do knižnice odkladať si tašky a kabáty na určené miesta.
 1. Ak používateľ tieto ustanovenia poruší, môže byť dočasne alebo trvalo zbavený práva používať služby knižnice.
 2. Používateľovi, postihnutému nákazlivou chorobou a používateľovi, v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytuje, knižnica dokumenty nepožičiava.
 3. Knižnica neposkytne služby osobám, ktoré zreteľne javia známky požitia omamných látok.
 4. Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby možno odoprieť používateľovi aj z hygienických dôvodov, napr. mimoriadne znečistený odev a zápach, ktoré takýmto spôsobom obmedzujú ostatných čitateľov.
 5. Knižnica sa zaväzuje spracovávať osobné údaje registrovaných používateľov, resp. ich zákonných zástupcov, v zmysle zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí platnosti čitateľského preukazu a jeho nepredĺžení, ako aj po splnení zákonom uloženého štatistického zisťovania, sa knižnica zaväzuje zlikvidovať osobné údaje používateľa, ktorý má vysporiadané všetky záväzky voči knižnici, max. do doby 2 rokov.
 6. Rodič alebo iný zákonný zástupca je zodpovedný za dieťa do veku 15 rokov. Podpisom prihlášky súhlasí so všetkými ustanoveniami Knižničného a výpožičného poriadku a preberá aj finančné podlžnosti za svoje dieťa. V mimoriadnych prípadoch (Noc s Andersenom) zodpovednosť môže prevziať zamestnanec knižnice na základe písom-ného povolenia zákonného zástupcu. V prípade organizovaných podujatí na pôde knižnice má zodpovednosť sprevádzajúca osoba (pedagogický pracovník a i.).
 7. Podnety, návrhy a pripomienky k práci knižnice, ako aj návrhy na doplnenie knižničného fondu môže používateľ podávať osobne v priestoroch knižnice, písomnou formou na poštovej adrese knižnice alebo elektronickou formou. Na tento účel slúži tiež schránka umiestnená na medziposchodí vedľa hlavnej nástenky.
 8. Sťažnosti môže používateľ podávať v zmysle Zákona NR SR č. 152/1998 Z. z. na sekretariáte riaditeľa.

Výpožičný poriadok

Spôsoby požičiavania Zásady vypožičiavania knižničných jednotiek

Výpožičný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom upravuje vzťahy medzi knižnicou a používateľom služieb knižnice. Stanovuje podmienky a spôsob vypožičiavania jednotlivých druhov dokumentov, výpožičnú dobu, poplatky za služby a sankcie za nedodržanie výpožičného poriadku. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.


 1. Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, resp. dokumentov iných organizácií, ktoré sú dočasne deponované a sprístupňované Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení § 488 Občianskeho zákonníka.
 2. O sprístupňovaní dokumentov rozhoduje knižnica v súlade so svojím poslaním, úlohami a požiadavkami ochrany knižničného fondu.
 3. Deťom do 15 rokov je možné zapožičať literatúru prevažne z fondov pre deti a mládež. V prípade, že knihovník posúdi, že pre dieťa do 15 rokov žiadaná literatúra nie je vhodná, je možné požičať žiadanú literatúru s písomným súhlasom rodiča.
 4. Na preukaz detského používateľa nie je možné požičiavať dokumenty z iných oddelení, s výnimkou detského fondu na pobočkách a hudobnom oddelení.
 5. Knižničné dokumenty sa požičiavajú:
 • absenčne (mimo priestorov knižnice) - iba na určených výpožičných miestach,
 • prezenčne - počas výpožičného času v priestoroch knižnice, vo všetkých výpožičných miestach.
 1. Pri prezenčnej výpožičke je používateľ povinný vypísať prezenčný lístok o vypožičaných dokumentoch.
 2. Používateľ si môže absenčne vypožičať knižničné dokumenty s výnimkou knižničných jednotiek študovne, príručných knižníc, zvukových dokumentov, audiovizuálnych dokumentov, hier pre deti, CD ROM-ov a aktuálnych periodík. Staršie čísla novín a časopisov z čitárne je možné si vypožičať aj absenčne na dobu 1 týždňa s výnimkou archivovaných dokumentov v študovni.
 3. Knižničné dokumenty zo skladu povinného výtlačku knižnica sprístupňuje v zásade na prezenčné štúdium. Absenčné požičiavanie mimo priestorov knižnice je možné na základe žiadanky od používateľa a výpožičná doba je podľa stanovených všeobecných pravidiel požičiavania knižnice. Požiadavka bude vybavená nasledujúci pracovný deň po vyplnení žiadanky. Do pracovných dní sa neráta sobota.
 4. Vynášanie dokumentov nevypožičaných cez knižnično-informačný systém mimo knižnice je zakázané.
 5. Vypožičiavanie špeciálnych zvukových dokumentov je možné len registrovanému nevidiacemu, slabozrakému a inak zdravotne postihnutému občanovi, v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov:
 • preukaz ŤZP, ŤZP/S,
 • členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých,
 • u inak zdravotne postihnutých je povinný doklad: odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice.

Táto služba je dostupná v oddelení pre nevidiacich v hlavnej budove a v hudobnom oddelení. Služba je absenčná a výpožičná doba zvukových kníh je 30 dní.


 1. Hudobné CD dokumenty, gramoplatne, videokazety sú sprístupňované v hudobnom oddelení. Požičiavajú sa výlučne prezenčne.
 2. Špeciálne dokumenty (CD, DVD) ako súčasť tlačených dokumentov je možné vypožčať si len prezenčne v priestoroch knižnice v zmysle zákona platného autorského zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. 
 3. Používateľovi je poskytnutý tlačený výpis konta používateľa s aktuálními výpožičkami a dátumom vrátenia. Tlačený výstup dostáva aj pri využití samoobslužného výpožičného pultu. Prípadné nezrovnalosti je povinný neodkladne konzultovať s pracovníkom za výpožičným pultom. Prevzatím tlačeného výstupu zo systému používateľ zodpovedá za stav na svojom konte.
Rezervovanie vypožičaného dokumentu
 1. Knižničné dokumenty, ktoré sú vypožičané, môže knižnica na požiadanie rezervovať jednotlivým žiadateľom podľa poradia, v akom o rezerváciu požiadali. Knižnica upovedomí používateľa o vrátení rezervovaného knižničného dokumentu písomne, telefonicky alebo elektronicky. Žiadateľ je povinný si ho vyzdvihnúť do 10 dní od odoslania oznamu. Ak tak neurobí, knižničný dokument knižnica vypožičia ďalšiemu použvateľovi.
 2. Po prevzatí dokumentu používateľ uhradí poplatok za oznámenie o rezervácii (pozri cenník).
 3. V prípade nevyzdvihnutia rezervovaného dokumentu sa poplatok za oznámenie o rezervácii, ako aj sankčný poplatok za nevyzdvihnutie dokumentu stáva dlhom používateľa voči knižnici. Dlh je používateľ povinný uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice.
 4. O rezerváciu môže používateľ požiadať pri osobnej návšteve knižnice, vo výnimočných prípadoch elektronickou poštou.
 5. Rezervovať nie je možné dokumenty, ktoré nie sú požičané a sú dostupné.
Počet vypožičaných dokumentov

Knižnica má právo regulovať počet naraz absenčne vypožičaných knižničných doku-mentov.

Používateľ môže mať na svojom konte vypožičané knihy v počte najviac:

 • deti 10 kníh,
 • dospelí 20 kníh,
 • študenti 25 kníh.

V prípade periodík je počet absenčných výpožičiek obmedzený na 20 ks.

Výpožičná lehota knižničných dokumentov
 1. Výpožičná lehota pri požičiavaní mimo knižnicu (absenčne) je nasledovná:
 • Knihy, zvukové dokumenty pre nevidiacich, skriptá, učebnice – 30 dní,
 • Neviazané periodiká – 7 dní,
 • Výpožičná lehota sa vzťahuje na každý dokument zvlášť.
 1. Dátum vrátenia vypožičaného dokumentu stanovuje elektronický knižnično-informačný systém.
 2. Výpožičnú lehotu si môže používateľ sám predĺžiť buď v knižnici alebo prostredníctvom svojho konta cez internet (www.kniznicatrnava.sk). O predĺženie môže požiadať telefonicky alebo elektronickou poštou.
 3. Predĺženie treba uskutočniť pred uplynutím výpožičnej doby.
 4. Predĺženie výpožičnej doby dokumentu možno iba trikrát po sebe.

Dokument nie je možné predĺžiť v prípade, že:


 • na dokument je rezervácia iným používateľom, 
 • používateľovi do obdobia 1 mesiaca končí platnosť registrácie alebo už skončila.
 1. Ak používateľ nedodrží stanovenú výpožičnú dobu, účtuje mu knižnica podľa Občianskeho zákonníka § 544 poplatky za jej nedodržanie (pozri cenník).
 2. Výpožičky dokumentov možno obnoviť znovu, t. j. bezprostredne po uplynutí predĺžených výpožičných lehôt, vypožičať si ten istý dokument vo výnimočných prípadoch, ak iný používateľ daný dokument nežiada. Žiadateľ o obnovenie výpožičky musí požadovaný dokument priniesť ku kontrole. Používateľ tak môže požiadať knižnicu o tento úkon iba dva razy za sebou na jeden dokument.
 3. Pripomienka, upomienka

Pokiaľ používateľ poskytne knižnici svoju e-mailovú adresu, môže mu byť zaslaná informácia o blížiacom sa termíne prekročenia výpožičnej lehoty, tzv. pripomienka. Táto služba je generovaná automaticky elektronickým systémom.


 1. Po prekročení výpožičnej lehoty uhradí používateľ za každý dokument a každý deň oneskorenia sankčný poplatok v zmysle cenníka (viď príloha).
 2. Knižnica nezasiela upozornenia o prekročení výpožičnej doby.
 3. Po 100 dňoch od uplynutia termínu na vrátenie dokumentov knižnica posiela používa-teľovi písomne výzvu pred súdnym konaním, tzv. predžalobnú riaditeľskú upomienku. Jej hodnota (viď cenník) sa pripočítava k celkovej sume poplatkov za oneskorené vrátenie.
 4. Knižnica nezodpovedá za prípadné nedoručenie písomnej upomienky alebo elektronickej pripomienky z dôvodu nefunkčnosti e-mailovej schránky používateľa, prípadne za technické problémy na strane jej administrátora, nedoručiteľnosti a iné dôvody.
 5. V prípade neuhradenia dlžnej sumy za sankčné poplatky má knižnica právo zablokovať používateľovi všetky služby, pokiaľ používateľ neuhradí všetky záväzky voči knižnici. Dlžnú sumu je používateľ povinný uhradiť najneskôr pri nasledujúcej návšteve knižnice.
 6. Ak používateľ nevráti vypožičané knižničné dokumenty ani po riaditeľskej upomienke alebo neuhradí vzniknutú škodu, bude ich knižnica vymáhať súdnou cestou. U detí a mládeže do 15 rokov tento záväzkovoprávny vzťah prechádza na ich zákonných zástupcov.
Zodpovednosť používateľa za vypožičaný knižničný dokument
 1. Používateľ osobne zodpovedá za vypožičané knižničné dokumenty. Je povinný vrátiť ich v takom stave, v akom ich prevzal. Je neprípustné podčiarkovanie textu, písanie poznámok do dokumentov, poškodzovanie kódov a pod. Pri vypožičiavaní si všetky dokumenty prezrie, poškodenie ihneď nahlási. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené závady.
 2. Používateľ môže vypožičaný dokument vrátiť i poštou, musí ho však dôkladne zabaliť a poslať ako doporučenú alebo poistenú zásielku. Za dokument zodpovedá až do chvíle, kým ho prevezme knižnica. O tom, či boli knihy doručené v poriadku, sa informuje sám používateľ. Zároveň je povinný uhradiť aj prípadné sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej doby a poškodenie knižničného dokumentu.
Straty a náhrady

Používateľ je povinný oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu knižničného doku-mentu.


 1. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka môže knižnica žiadať od použí-vateľa, aby škodu nahradil jedným z týchto spôsobov:
 • identickým titulom, prípadne novším vydaním toho istého titulu po schválení príslušným pracovníkom knižnice,
 • náhradou iným dokumentom po dohode s príslušným pracovníkom knižnice,
 • finančnou náhradou podľa aktuálnej smernice: Výška finančnej náhrady za knihy a iné dokumenty.
 1. Vo všetkých prípadoch je používateľ povinný zaplatiť manipulačný poplatok podľa cenníka.
 2. Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých poplatkov si knižnica vyhradzuje právo pozastaviť čitateľovi poskytovanie všetkých služieb po dobu nevysporiadania si záväzkov voči knižnici.
 3. Zmena cenníka za sankčné poplatky a za špeciálne knižnično-informačné služby nadobúda platnosť dňom jeho aktualizácie pre všetky platby.
Výpožičný poriadok MVS a MMVS
 1. Ak sa používateľom žiadaný knižničný dokument nenachádza vo fonde knižnice, knižnica môže pre svojho registrovaného používateľa sprostredkovať vypožičanie formou medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice v Slovenskej republike. Medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky. Národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby je Slovenská národná knižnica. Ak knižnica žiadaný dokument síce vlastní, ale v danej chvíli je požičaný, o výpožičku MVS používateľ žiadať nemôže.
 2. Ak používateľ žiada knižničný dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, môže knižnica sprostredkovať vypožičanie knižničného dokumentu zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (MMVS). Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice mimo územia Slovenskej republiky. Pri výpožičke sa postupuje podľa právneho poriadku dodávajúcej krajiny. Národným ústredím medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby je Univerzitná knižnica v Bratislave.
 3. MVS výpožičky sprostredkúva útvar referenčných služieb. Registrovaný čitateľ môže o službu MVS požiadať osobne pri návšteve študovne prostredníctvom žiadanky MVS, kde uvedie potrebné údaje o dokumente a zaplatí určený poplatok na úhradu nevyhnutných nákladov knižnice spojených s touto službou (pozri cenník).
 4. Pri výpožičkách MVS a MMVS sú knižnica a používateľ povinní dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica.
 5. Objednané dokumenty si používateľ vyzdvihne v študovni po výzve, ktorá bude zaslaná elektronickou formou na adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Zároveň zaplatí náklady na poštovné (podľa cenníka Slovenskej pošty, a. s.) a balné (pozri cenník).
 6. Požičaný dokument je po zaslaní oznámenia o jeho dostupnosti v knižnici odložený pre používateľa po celú dobu, ktorú určuje požičiavajúca knižnica.
 7. Výpožičnú lehotu dokumentu stanovuje požičiavajúca knižnica. 5 dní pred ukončením výpožičnej lehoty môže používateľ požiadať o predĺženie (osobne, e-mailom alebo telefonicky). Ak nie je možné dokument predĺžiť, treba knihu do stanovenej lehoty vrátiť.
 8. Ak si používateľ knihu objedná a nevyzdvihne, vzniká mu voči knižnici dlh v takej výške, aká by bola účtovaná v prípade zrealizovania služby. Dlh sa pripočíta na jeho čitateľské konto.
 9. Používateľ svojím podpisom na potvrdenke o výpožičke preberá zodpovednosť za vypožičaný dokument MVS, za jeho stratu, poškodenie a pod. Náklady spojené s poško-dením, prípadne stratou dokumentu, je používateľ povinný uhradiť. V prípade neuhradenia týchto nákladov si knižnica vyhradzuje právo pozastaviť čitateľovi poskytovanie všetkých služieb po celú dobu, pokiaľ sa jeho záväzky voči knižnici nevyrovnajú.
 10. Pri výpožičkách prostredníctvom MMVS je zásadne možné len prezenčné štúdium takto požičaných dokumentov.
 11. Iným knižniciam sa požičiavajú dokumenty prostredníctvom MVS iba za predpokladu, že majú sídlo mimo Trnavy.
Poriadok študovní a čitární
 1. Vstup do študovní a čitární (ďalej len študovne) je povolený len po predložení platného čitateľského preukazu alebo potvrdenia o zaplatení jednodňového vstupu. Preukaz zostane uložený u pracovníka študovne až do odchodu používateľa zo študovne.
 2. Prezenčne vypožičané dokumenty je používateľ povinný zaznačiť na tlačivo o prezenčných výpožičkách a riadne vyplnené ho odovzdať pracovníkovi študovne pri svojom odchode.
 3. Návštevník študovne je povinný odložiť si kabát, pokrývku hlavy, aktovku, tašku, dáždnik a pod. na vyhradenom mieste. Za veci odložené mimo vyhradeného miesta knižnica neručí.
 4. Je zakázané odkladať si vo vyhradenom mieste cennosti (finančnú hotovosť, šperky, foto-prístroje a pod.).
 5. Návštevník študovne smie používať len také pomôcky, ktorými nepoškodí dokumenty alebo inventár študovne, ktoré sú nehlučné, ktoré si nevyžadujú zapojenie do elektrickej siete, s výnimkou notebookov. Je zakázané prinášať do študovne potraviny a tekutiny.
 6. Návštevník študovne je povinný zachovávať ticho, nevyrušovať iných návštevníkov a dbať na pokyny pracovníka študovne.
 7. Je zakázané svojvoľne vynášať dokumenty z príručných knižníc do iných priestorov knižnice.
 8. Návštevník študovne má právo používať len jedno študijné miesto. Rezervovať miesto v študovni nie je možné.
 9. Študovne slúžia na prezenčné štúdium. Návštevník študovne má právo využívať:
 • príručné fondy študovne,
 • vyložené časopisy a noviny,
 • dokumenty z príručných knižníc,
 • dokumenty, vypožičané prostredníctvom MMVS,
 • technické zariadenia študovne, podľa pokynov pracovníka študovne,
 • audiovizuálne dokumenty, CD nosiče, a pod., v hudobnej študovni a posluchárni podľa pokynov pracovníka študovne.
 1. Návštevník študovne je povinný po ukončení štúdia odovzdať dokumenty pracovníkovi študovne.
 2. Návštevník študovne je oprávnený požiadať o zhotovenie kópie a digitálnej kópie časti dokumentu pre vlastné študijné účely. Informácie o postupe pri tejto službe poskytne návštevníkovi pracovník študovne.
Prístup k internetu
 1. Prístup k internetu knižnica umožňuje týmito spôsobmi: verejný internet na termináloch inštalovaných v knižnici (ďalej len „verejný internet“). Wi-Fi pripojenie k bezdrôtovej sieti knižnice za pomoci vlastných prenosných zariadení čitateľov (ďalej len „Wi-Fi pripojenie“).
 2. Verejný internet v knižnici slúži na zabezpečenie prístupu k občianskym informáciám pre deti i dospelých. Wi-Fi pripojenie poskytuje čitateľom knižnice pripojenie na internet potrebné k samostatnému získavaniu informácií a k štúdiu.
 3. Predpokladom využívania internetu v knižnici sú základné znalosti práce s počítačom  a predloženie platného čitateľského preukazu.
 4. Deti do 15 rokov majú prístup na internet zabezpečený v oddelení pre deti.
 5. Deťom slúži internet na vzdelávacie účely, preto majú deti so študijným zámerom prednosť.
 6. Používatelia si môžu vyhľadané informácie vytlačiť, uložiť na svoj USB kľúč alebo odoslať e-mailom.
 7. Prístup k internetu je podmienený členstvom v knižnici. Knižnica poskytuje verejný internet svojim čitateľom zdarma. Poplatky za tlačené výstupy sú súčasťou cenníka.
 8. Nie je povolené:
 • prezeranie webových stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus...,
 • sťahovanie filmov, hudby alebo iného obsahu, ktorým by došlo k porušeniu autorských práv,
 • yužívať verejný internet na hry.
 1. Knižnica si vyhradzuje právo časového obmedzenia prístupu používateľov na verejný internet. Časový prístup pre používateľa je maximálne 45 min. Ak nečakajú ďalší záujemcovia, pracovník knižnice môže na požiadanie dobu predĺžiť.
 2. Počas doby použitia služby Wi-Fi sa stáva prenosné zariadenie používateľa súčasťou počítačovej siete knižnice, a preto je používateľ povinný dodržiavať príslušné ustano-venia Knižničného a výpožičného poriadku knižnice. Pri jeho porušení môže byť služba bezdrôtového prístupu na internet odopretá.
 3. Na Wi-Fi pripojenie používateľ používa vlastné prenosné zariadenie, ktoré sa dá pripojiť do bezdrôtovej siete vybavený bezdrôtovou sieťovou kartou (Wi-Fi kartu), ktorá spĺňa štandard IEEE 802.11b a musí byť v dosahu Wi-Fi spojenia.
 4. Pri použití Wi-Fi pripojenia sa vyžaduje autentifikácia používateľa menom a heslom, ktorú používateľovi poskytnú pracovníci knižnice. Bezdrôtová komunikácia je nešifrovaná.
Zásady využívania biblioboxu

Knižnica umožňuje používateľom knižničných služieb vrátenie dokumentov prostredníctvom biblioboxov. Čitateľ, ktorý sa rozhodne pre vrátenie kníh týmto spôsobom, je povinný dodržať tieto zásady:


 1. Do schránky možno vrátiť dokumenty, požičané na ktoromkoľvek pracovisku Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (hlavná budova, hudobné oddelenie, pobočky knižnice).
 2. Do schránky možno vrátiť dokumenty len mimo prevádzkových hodín knižnice, prípadne v čase mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice.
 3. Schránka slúži len na vrátenie kníh, časopisov. Nevhadzujte iné dokumenty, napr. zvukové knihy, požičané v oddelení pre nevidiacich.
 4. Dokumenty z konta používateľa budú odpísané do 2 pracovných dní.
 5. Používateľ je povinný skontrolovať si na svojom konte odpísanie kníh a prípadné nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne.
 6. Používateľ je povinný pri najbližšej osobnej návšteve knižnice uhradiť prípadné poplatky za omeškanie.
 7. Knihy, vymáhané súdom a riaditeľskou upomienkou do schránky nepatria, treba ich odovzdať osobne v knižnici.
 8. Dokumenty je potrebné do schránky vkladať šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.
 9. Je zakázané vhadzovať do schránky nadrozmerné knihy z dôvodu poškodenia kníh alebo schránky.
 10. Schránka slúži výhradne na vrátenie kníh vypožičaných v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.
 11. Schránka nie je určená na vhadzovanie darovaných kníh.
 12. Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioboxu.
Zásady poskytovania výpožičných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým

Služby poskytuje knižnica na základe Zmluvy o poskytovaní knižnično-informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom, uzatvorenej so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Na tieto zásady sa vzťahuje čl. 8, písmeno k) tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

Zásady používania samoobslužného výpožičného pultu

„Knižnica umožňuje používateľom knižničných služieb využiť samoobslužný výpožičný pult. Čitateľ, ktorý sa rozhodne využiť túto službu, musí dodržať tieto zásady:


 1. Samoobslužný výpožičný pult je k dispozícii vo výpožičných oddeleniach:
 • oddelenie odbornej literatúry
 • oddelenie beletrie a čitáreň
 • oddelenie pre deti
 1. Prostredníctvom samoobslužného výpožičného pultu si používateľ môže bez asistencie knihovníka knižničné dokumenty požičať, resp. vrátiť.
 2. Pri využívaní samoobslužného výpožičného pultu platia všetky pravidlá a zásady aktuálneho Knižničného a výpožičného poriadku.
 3. Ďalšou dostupnou službou je kontrola konta používateľa.
 4. Na využívanie samoobslužného výpožičného pultu je potrebná identifikácia čitateľským preukazom, preto túto službu môže využívať iba používateľ s platným čitateľským preukazom.
 5. Používateľ sa pri práci riadi dotykovými navigačnými pokynmi na displeji.
 6. V prípade akéhokoľvek blokovania služieb je nutné obrátiť sa na pracovníka knižnice v danom oddelení.
 7. Po uskutočnení akcie v samoobslužnom výpožičnom pulte zariadenie vytlačí doklad, ktorým je používateľ informovaný o vypožičaných dokumentoch“.
Rodinný preukaz

Je určený príslušníkom rodiny, ktorí majú rovnakú adresu bydliska. Týka sa detí, rodičov aj starých rodičov, partnerov. Cena rodinného preukazu je uvedená v aktuálnom cenníku knižnice (bez ohľadu na počet členov domácnosti). Stanovený ročný poplatok zaplatí jeden dospelý člen, ostatní členovia domácnosti získavajú členské zadarmo.


Každý člen domácnosti získava vlastný čitateľský preukaz.

POPLATKY A ÚHRADY
 1. Knižnica poskytuje svoje základné služby bezplatne. Za registráciu používateľa a niektoré služby, ako aj sankčné poplatky, účtuje knižnica poplatky podľa cenníka.
 2. Cenník tvorí prílohu Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Cenník služieb

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Výnimky z knižničného poriadku v odôvodnených prípadoch povoľuje riaditeľ knižnice, alebo ním poverený zamestnanec.
 2. Odo dňa nadobudnutia platnosti tohto knižničného a výpožičného poriadku sa ruší platnosť predchádzajúceho, zo dňa 30. 6. 2009.
 3. Tento knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. mája 2015.

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?