Zobraziť štandardnú verziu stránky

Literárny salón 2022

KATEGÓRIE A ŽÁNRE

1.   Súťaž sa realizuje v troch vekových kategóriách:

·        1. kategória: od 15 – do 18 rokov

·        2. kategória: od 18 – do 40 rokov

·        3. kategória: nad 40 rokov

2.   O zaradení súťažiaceho do príslušnej kategórie rozhoduje jeho status v deň odoslania prihlášky do súťaže.

3.   Súťažiaci môžu zaslať súťažné práce v žánroch próza a poézia.

  

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1.   Literárnej súťaže sa môže zúčastniť občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku.

2.   Súťaže sa môže zúčastniť autor s dosiaľ nepublikovanými prácami. Texty, ktoré budú zaslané do súťaže a boli už knižne publikované samostatne alebo ako súčasť elektronického či tlačeného zborníka v inej súťaži, nebudú porotou akceptované.

3.   Každý zúčastnený autor môže zaslať súťažné texty v obidvoch žánroch súťaže - najviac 5 básní a 2 prózy. Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5 normostrán (1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami) pri dodržaní požadovanej úpravy dokumentu: Word, font písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

4.   Téma príspevkov je ľubovoľná.

5.   V každom ročníku je vyhlásená aj špeciálna téma, v rámci ktorej súťažiaci môžu zasielať tematicky ladené príspevky v ľubovoľnom žánri.

6.   Súťaž je neanonymná. Každý súťažný text musí obsahovať: meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail), dátum narodenia.

7.   Súťažné texty je potrebné zaslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, poštový priečinok 29, 918 20 Trnava. V ľavej časti obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA.

8.   Súťažiaci je zároveň povinný poslať aj elektronickú verziu súťažných textov. Texty vo formáte priezvisko_meno_nazovdiela.pdf alebo .doc (.docx) treba zaslať elektronickou poštou na emailovú adresu organizátora: edolnikova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu správy treba vpísať: LITERÁRNY SALÓN.

9.   Súťažiaci je povinný priložiť k zasielanému súťažnému textu aj vyplnenú prihlášku do súťaže a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania súťažného príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov zákonný zástupca.

11. Potrebné prílohy budú zverejnené na webovej stránke knižnice.

12. Dňom uzávierky je 20. august 2022. Prijímajú sa len súťažné texty, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.

13. Termín vyhlásenia výsledkov súťaže: október


CENY

1.   V obidvoch žánroch môžu byť udelené 3 ceny pre každú vekovú kategóriu. Cenu tvorí diplom a vecná odmena.

2.   Ak sa porota rozhodne, môže udeliť čestné uznanie v každej kategórii.

3.   Za mimoriadny literárny počin udelí porota Cenu Slovenského učeného tovarišstva. Cenu tvorí diplom a vecná cena.

4.   V rámci vyhlásenej témy udeľuje hlavnú cenu - Cenu župana TTSK – Trnavský samosprávny kraj. Cenu tvorí diplom a knižná poukážka v hodnote 200 Eur. Vyhlásená téma: Tajomstvá knižnice.

5.   Odborná porota má právo niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť.

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

Literárny salón Trnava 2020

Poézia

Kategória 19-40 rokov poézia:

  1. miesto: Monika Mišúnová Šormanová, Šenkvice

  2. miesto: Emma Urbanová, Martin

  3. miesto: Miroslava Košťálová, Mojmírovce

Čestné uznanie udelené:

   Gejza Lakatoš, Poruba

   Anna Tamajková, Špačince


Kategória nad 40 rokov poézia:

 1. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

 2. miesto: Edita Striežencová, Trnava

 3. miesto: Aneta Beňková, Veľký Krtíš

Čestné uznanie udelené: Marta Bavoľárová, Budimír

Próza

Kategória 19-40 rokov próza:

 1. miesto: Ľudmila Magdolenová, Prievidza

 2. miesto: Monika Mišúnová Šormanová, Šenkvice

 3. miesto: Martin Mišún, Šenkvice

Čestné uznanie udelené: Miroslava Košťálová, Mojmírovce


Kategória nad 40 rokov próza:

 1. miesto: Alexander Scholz, Banská Bystrica

 2. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

 3. miesto: Juraj Ďúran, Trnava

Čestné uznanie udelené: Marián Čurko, Čataj


Porota sa rozhodla, že sa udelia 3 mimoriadne ceny župana TTSK pod názvom Moje stretnutie s Fándlym, a to 1 cena za poéziu a 2 ceny za prózu bez udania poradia:

   Edite Striežencovej z Trnavy za báseň Piľní hospodár Juraj Fándly,

   Lucii Hercekovej z Hlohovca za prózu Fándlyho noc v Naháči,

   Sare Benkovej z Viedne za prózu Stretnutie s Jurajom Fándlym.


Z ocenených prác bol zostavený zborník Literárny salón Trnava 2020.

Literárny salón Trnava 2017

Poézia

1. kategória: od 15 – 20 rokov

 1. miesto: Simona Dolníková
 2. miesto: Magdaléna Martišková
 3. miesto: Michal Sabol

Čestné uznanie:   Kristína Komárová

 

2. kategória: od 21 – 40 rokov

 1. miesto: Stanislava Novotová
 2. miesto: Dominik Štrbo
 3. miesto: Eva Jenčuráková

Čestné uznanie :  Martin Chudý


3. kategória: nad 40 rokov

 1. miesto: Zuzana Martišková
 2. miesto: Gabriela Grznárová
 3. miesto: Emília Molčániová, Peter Šipoš

Čestné uznanie: Emília Filipová, Beata Vargová-Kuracinová

Próza

1. kategória: od 15 – 20 rokov

 1. miesto: Martin Praslička
 2. miesto: Kristián Lazarčík
 3. miesto: Marek Moravčík

Čestné uznanie: Veronika Mišková, Natália Markováy

            

2. kategória: od 21 – 40 rokov

 1. miesto: Martin Vonšák
 2. miesto: Katka Koláriková
 3. miesto: Xénia Faktorová

Čestné uznanie:       Ján Bidovský, Karin Chrvalová

            

3. kategória: nad 40 rokov

 1. miesto: Ján Vaník
 2. miesto: Zuzana Martišková
 3. miesto: Emília Molčániová

Čestné uznanie:  Janka Blašková, Juraj Ďúran

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?