Zobraziť štandardnú verziu stránky

Knižnica v čase - Okresná knižnica v Trnave

"95 rokov sme tu pre vás"


Okresná ľudová knižnica v Trnave

V zmysle vyhlášky ministerstva informácií č. 186/50 a obežníka Povereníctva informácií č. 246/51 Rada Okresného národného výboru v Trnave rozhodnutím č. 269/52 z 30. 4. 1952 zriadila Okresnú ľudovú knižnicu v Trnave. Za základný fond okresnej knižnice boli určené knihy Verejnej knižnice mesta Trnavy, ktoré spolu so zariadením odovzdal knihovník Jozef Mazúr zástupcom ONV Trnava – Elene Žabkovej, knihovníčke a Jozefovi Mončekovi, knižničnému inšpektorovi. Stalo sa tak v dňoch 15. – 17. a 22. – 23. decembra 1952. Knižnica sa presťahovala do budovy bývalej hospodárskej banky, kde dostala 3 miestnosti.

V roku 1953 nadobudol platnosť nový štatút knižnice, ktorým sa knižnici určili základné úlohy, ďalej vnútorná organizácia knižnice, zloženie a spracovanie zbierok, úlohy vedúceho knihovníka a dozorná činnosť okresného národného výboru. Vedúcim knižnice sa stal Jozef Monček, knihovníčkou Sidónia Langová.

Knižnica v tej dobe nebola rozdelená na menšie organizačné útvary, vyčlenená bola len čitáreň. Takmer celá činnosť sa sústreďovala na výpožičky kníh, no postupne sa začala pozornosť venovať aj propagácii. Robili sa nástenky, bleskovky, výstavky, besedy o knihách.

Do funkcie riaditeľky bola v roku 1954 ustanovená Sidónia Langová a vykonávala ju do roku 1957. V roku 1955 na podnet Matice slovenskej okresná knižnica zrušila viazaný výber kníh, takže každý návštevník si mohol sám vyberať knihy z regálov. Knižničný fond sa roztriedil do deviatich skupín, zvlášť sa uložili knihy pre deti a mládež. Vznikol samostatný úsek literatúry pre deti a mládež s tromi pracovníkmi (2,5 úväzku). Zrealizovalo sa 24 259 výpožičiek, 30 násteniek, 10 bleskoviek, 5 výstav v priestoroch knižnice a v školách. Uskutočnilo sa 10 besied o knihách s účasťou 1 200 čitateľov. Pre najmenších čitateľov sa raz týždenne poriadal krúžok „Chceš počúvať rozprávky?“ a v spolupráci s Domom osvety v Trnave pre nich premietali krátke filmy. Vykonávali sa tiež inštruktážne návštevy v obciach za účelom kontroly činnosti a praktickej pomoci pri zavádzaní prírastkových zoznamov. Knižnica zorganizovala súťaž o najlepšie využitie poľnohospodárskej literatúry.

 V roku 1955 sa začala spracovávať nová evidencia knižného fondu – všetky knihy sa prečíslovali a zapisovali do nového prírastkového zoznamu. Zistilo sa totiž, že spracovanie fondu je od samého začiatku nesprávne a nedalo sa presne zistiť, koľko kníh v skutočnosti knižnica má. Tento proces sa ukončil až v roku 1960.[2]

V júni 1957 vymenovala Rada ONV v Trnave za riaditeľku okresnej knižnice Kvetoslavu Kollárovú. Ďalej sa spomínajú knihovníci Mária Kvasnicová, Sidónia Langová a Fridrich Kuchár. V správe z toho istého roku sa uvádza, že knižnica je umiestnená v budove banky, v troch malých miestnostiach so sálou, ktorá je využitá ako čitáreň. Knižnica žiada prideliť miestnosti po súkromnom byte, ktoré s ňou susedia. Výpožičná doba je denne od 15. do 19. hodiny. V roku 1958 mala knižnica 13 856 zväzkov. Týmto knižničným fondom sa v prepočte na obyvateľa umiestnila na 91. mieste z 92 okresných knižníc na Slovensku. Prijatá bola prvá pracovníčka s odborným vzdelaním: Eva Dvoranová, absolventka Osvetovej školy v Bratislave. Napriek nárastu činnosti, ako sa konštatuje v materiáli k 20. výročiu knižnice, bolo tu veľa vážnych nedostatkov vyplývajúcich z veľkej fluktuácie knihovníkov, ale aj z nedostatku priestorov, takže v roku 1959 sa musela zrušiť čitáreň, aby bolo kde ukladať knihy.

Nová etapa budovania knižnice sa začala prijatím zákona č. 53/1959 o jednotnej sústave knižníc. Aj keď tento zákon zvýrazňoval ideologické východiská pre prácu knižníc, vytvoril platformu pre pomerne moderné knihovníctvo. Knižnica sa stala ústredím metodickej, bibliografickej a informačnej činnosti v okrese Trnava, pričom jej aj naďalej zostala funkcia mestskej knižnice.

Díteová, Emília: Knižnica Juraja Fándlyho – ľudia, roky, udalosti. In: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 - 2007. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007, s. 6-27. ISBN 978-80-88695-14-1

Galéria

Napíšte nám

Máte nápad alebo otázku na našu knižnicu? Neváhajte nám napísať, sme tu pre Vás.

Typy dokumentov:

Výber dokumentov publikovaných v rokoch:

Termín vypracovania oznámi knižnica na základe poradovníka.

Čo nám ešte chýba?